top of page
Lise Grupları
Orta Okul Grupları
Veli Görüşmeleri

Programın Hedefleri

BEST Dil Okulları, İlköğretim öğrencileri için "Kids" ve "Junior" adı altında iki ana gruptan oluşan yabancı dil programları ile çocukların yabancı dil bilgisini erken yaşlardan itibaren temellendirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler; dalında uzman yerli ve yabancı eğitmenler eşliğinde, kendi yaşlarına ve seviyelerine uygun gruplarla İngilizceyi interaktif bir şekilde oyunlarla ve dili aktif kullanarak öğrenmektedirler. BEST Dil Okulları; Boğaziçi Üniversitesi ile uzun yıllar süren ortak çalışmaların sonucunda oluşan birikimlerini şimdi de İlköğretim 1. 2. 3. 4. 5. öğrencileri, 6. 7. 8. öğrencileri, lise öğrencileri için değerlendirmektedir. Böylelikle, İlköğretim çağından itibaren çocuklarınızın çok düzgün bir telaffuz alt yapısının oluşması sağlanarak ileride kolejlerde öğrenim gören yaşıtlarından herhangi bir eksiklerinin kalmaması hedeflenmektedir.

 

Seviye Gruplarının Oluşturulması

Öğrencilerimiz seviyelerine en uygun programa yerleştirilirler. Şu anda ön görülen yaş ve seviye grupları aşağıdaki gibidir:

 

Grup 1 // 1. 2.   Sınıflar

Grup 2 // 3. 4.  Sınıflar

Grup 3 // 5. 6.  Sınıflar

Grup 4 // 7. 8.  Sınıflar

Grup 5 // 9. 10. Sınıflar

Grup 6 // 11. 12. Sınıflar

 

Ders Saatleri Çizelgesi

Ders saatleri öğrencilerin ve velilerin tercihi doğrultusunda hafta sonu veya hafta içi olarak planlanmaktadır. Her ders 45 dakikadan oluşur. Ancak, ders saatleri, günlük ders saati sayısı ve ders günleri; her grubun ve sınıfın ihtiyacına göre değiştirilebilmektedir.

 

Uygulanan Eğitim Metodu
İlköğretim 1.-2. Grup Öğrenci Profili:

a.  Öğrenci Profili: Bu seviyede olan öğrenciler, çok az sayıda kelime ve bazı işaretleri tanıyabilirler.

b. BEST Dil Okulları, Çocuklar için İngilizce Programının bu düzeydeki çocuk gruplarına eğitim yaklaşımı şu şekilde olmaktadır: Her seviyede program iletişimsel metod (communicative method) ve sınıf içinde hareketliliği hedefleyen, öğrenciyi sınıf içinde aktifleştirerek İngilizceyi kullanmasını ve dil becerisi edinmesini amaçlayan TPR metod ile yürütülmektedir. Bu seviye grubundaki öğrencilerin, kendilerine güven kazanmalarını sağlayacak ve dili benimsetecek; çok tekrarlı, alıştırmalı olarak derecelendirilmiş dikkatli bir yaklaşım gerekmektedir. Eğitmenler, öğrencilere İngilizceyi sevdirmek ve onları motive etmek amacıyla çeşitli görsel ve işitsel materyallerde kullanmaktadırlar. (VCD'ler, posterler, resimler, objeler vs.)

 

İlköğretim 3. - 4.  Grup Öğrenci Profili:

a. Öğrenci Profili: Çok basit durumlarda temel ihtiyaçlarını dile getirebilen öğrenciler başlangıç seviyesindedir. Gerçek hayatta iletişim kurmaya yetecek İngilizceleri yoktur, ama gerektiğinde kısa, çoğu zaman da yanlış kelimelerle ve sürekli takılarak kendilerini ifade edebilirler.

b. BEST Dil Okulları Çocuklar için İngilizce Programı'nın bu düzeydeki çocuk gruplarına eğitim yaklaşımı şu şekilde olmaktadır: Bu seviyedeki çalışmalar, konuşma İngilizcesinde öğrencilerin kendilerine daha fazla güven duyarak anlamalarına yardımcı olmaya, İngilizce konuşulan bir ortamda iletişim kurabilmeleri için gerekli olan günlük işlevsel dil kalıplarını sunmaya, temel dilbilgisi konularını işlemeye ve tekrar etmeye yardımcı olmaktadır.

 

İlköğretim 5.6.7.8. Öğrenci Profili:

a. Öğrenci Profili: Bu seviyede olan öğrenciler basit durumlarda kendilerini ifade edebilirler. Diğer durumlarda sıklıkla hata yaparlar ve akıcılıkta, dilin uygunluğunda ve organizasyonunda aksamalar vardır; bu yüzden normal iletişim ve anlama sık sık kesintiye uğradığından iletişimi sürdürmeleri zordur.

b. BEST Dil Okulları'nın bu düzeydeki öğrencilere eğitim yaklaşımı şu şekilde olmaktadır: Program iletişimsel metod (communicative method ) ve sınıf içinde hareketliliği hedefleyen, öğrenciyi sınıf içinde aktifleştirerek İngilizceyi kullanmasını ve edinmesini amaçlayan TPR metod ile yürütülmektedir. Ayrıca bu seviyede program, dilin gerçek kullanımını sunan durumların, dilin ve bireylerin gerçekliği yoluvla algılamalarını ve ifade edebilmelerini de sağlamaya yardımcı olmaktadır.

 

1. Grup Öğrenci Profili: (Lise 1 - Lise 2)

a. Öğrenci Profili: Çok basit durumlarda temel ihtiyaçlarını dile getirebilen öğrenciler başlangıç seviyesindedir. Gerçek hayatta iletişim kurmaya yetecek ingilizceleri yoktur, ama gerektiğinde kısa, çoğu zaman da yanlış kelimelerle ve sürekli takılarak kendilerini ifade edebilirler.

b. BEST Dil Okulları, Lise öğrencileri için İngilizce Programı'nın bu düzeydeki Lise gruplarına eğitim yaklaşımı şu şekilde olmaktadır: Bu seviyedeki çalışmalar, konuşma İngilizcesinde öğrencilerin kendilerine daha fazla güven duyarak anlamalarına yardımcı olmaya, İngilizce konuşulan bir ortamda iletişim kurabilmeleri için gerekli olan günlük işlevsel dil kalıplarını sunmaya, temel dilbilgisi konularını işlemeye ve tekrar etmeye yardımcı olmaktadır.

2. Grup Öğrenci Profili: (Lise 3 - Lise 4)

a. Öğrenci Profili: Bu seviyede olan öğrenciler basit durumlarda kendilerini ifade edebilirler. Diğer durumlarda sıklıkla hata yaparlar ve akıcılıkta, dilin uygunluğunda ve organizasyonda aksamalar vardır; bu yüzden normal iletişim ve anlama sık sık kesintiye uğradığından iletişimi sürdürmeleri zordur.

b. BEST Dil Okulları'nın bu düzeydeki öğrencilere eğitim yaklaşımı şu şekilde olmaktadır: Program iletişimsel metod (communicative method ] ve sınıf içinde hareketliliği hedefleyen, öğrenciyi sınıf içinde aktifleştirerek İngilizceyi kullanmasını ve edinmesini amaçlayan TPR metod ile yürütülmektedir. Ayrıca bu seviyede program, dilin gerçek kullanımını sunulan durumların, dilin ve bireylerin gerçekliği yoluyla algılamalarını ve ifade edebilmelerini de sağlamaya yardımcı olmaktadır.

 

Uygulanan Eğitim Teknolojisi

BEST Dil Okulları Bilgisayar Destekli DİL Öğrenimi Sistemi ile öğrencilerimizin kendi öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu ihtiyaca göre en çok verim alabilecekleri öğrenim metotlarıyla çalışabilmelerine imkân sağlamak amacıyla öğrencilerimize Computer Assisted Language Learning (CALL System) uygulamasına başlamıştır. Bu amaçla, öğrencilerimize bilgisayar teknolojilerindeki yeniliklerden faydalanarak bireysel olarak kullanabilecekleri çeşitli öğrenme araçları sunulmuştur.

Bilgisayar Destekli Dil Öğreniminin en temel amacı öğrencilerimize dil becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olacak çeşitLi materyaller ve bu materyalleri kullanabilecekleri ortamlar sunarak, sınıf içinde yapılan öğrenme faaliyetlerinin tamamlanmasını ve pekiştirilmesini sağlamaktır. Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirebilmeleri için kurulmuş ve bu amaçla onlara çeşitli interaktif öğrenme materyalleri sunan bir uygulamadır.

Öğrencilerimiz bu uygulamalardan öğretmenlerinin gözetmenliğinde grup çalışması yaparak, ya da kendi ihtiyaçları doğrultusunda planladıkları sıklıkta bireysel olarak faydalanabilme imkânına sah iptirler. Bu uygulamalarda, çeşitli İngilizce çalışma CD-ROM" Lanın, multimedya araçlarını, sözlükleri ve öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve hazırlık programına uygun özgün çalışma materyallerini bulabilirler. Bilgisayar Laboratuarlarında yapılacak uygulamalar için bilgisayarlarda aşağıdaki öğrenim materyalleri bulunmaktadır.

• Elektronik sözlükler
• Dil becerisini geliştirmeye yönelik oyunlar
• İngilizce öğretimine yönelik web sitelerini tanıtan bir bilgi havuzu
• İngilizce müzik parçalarının sözleriyle beraber dinlenebileceği lokal bir web sitesi

 

Veli Görüşmeleri

BEST Dil Okulların'da İngilizce eğitim programlarına katılan öğrencilerimizin performansları eğitim süresi içinde düzenli olarak velilerimizle paylaşılır. Böylelikle öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimleri yakından takip edilmiş otur.

 

Veli Seminerleri

Veli görüşmelerinin yanı sıra; çocuklarınızın ingilizce'yi hızlıca ve doğru şekilde öğrenmelerine destek olmanızı sağlamak amacıyla; sizleri çeşitli seminerlere davet edeceğiz. Böylelikle; sizlerin de katkısıyla çocuklarımıza ev içinde de güçlü bir destek alt yapısı oluşturacağız. 

bottom of page